stal de meulebossen 2

    Sint Antonius - Zoersel - Belgi

copyright © demeulebossen

jonge hengsten 22
 
                                Een fout op deze lijst? ........  Help ons en mail naar:  info@demeulebossen.be
 

NR

Naam

Vader

Vadermoeder

Vadermoedermoeder

Stam

Moeder

Land

Informatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hengsten met dekvergunning :

in Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Sjaard

Djurre 284

Reitse 272 pref Sport

Ritske 202 pref

129

Fokeltsje 7719 S

NL

http://www.paardensportcentrummarum.nl

338

Ulke Sport

Tjimme 275

Reitse 272 pref Sport

Ygram 240

14

Fabiolaa 7720 S

NL

http://www.dekstationgaasterland.nl

344

Abel

Reitse 272 pref Sport

Wessel 237 pref

Cobus 248

94

Lisanne 8651 S

NL

http://www.paardensportcentrummarum.nl

345

Brandus Sport

Reitse 272 pref Sport

Oege 267 pref

Freark 218

50

Hoogheid 7974 S

NL

http://www.stalhouderijmeijer.com

346

Abe

Jillis 301

Hearke 254 pref Sport

Gabe 221

12

Wina-Vrouck 6992 S

NL

http://www.fam-bosma.nl

348

Fabe

Melle 311 Sport

Romke 234

Ulrig 20

147

Kee 8570 S

NL

http://www.stalwijdewormerkwadijk.nl

366

Jasper Sport

Olof 315

Franke 251

Tsjalling 235 pref

27

Antje ut de Mieden 7153 S

NL

http://www.swartepaert.nl

376

Onne Sport

Leffert 306 pref Sport

Hearke 254 pref Sport

Wessel 237 pref

145

Ytsje S 1832

NL

http://www.hhgebrvanmanen.com 

382

Ielke Sport

Nykle 309

Tsjalling 235 pref

Ewoud 250

28

Imkje 8759 ster preferent

NL

http://www.hhgebrvanmanen.com 

383

Olrik Sport

Jakob 302 Sport

Peke 268

Oege 267 pref

83

Yfke S.J. 1881 ster

NL

 

389

Teeuwis Sport

Fetse 349

Reitse 272 pref Sport

Doeke 287

70

Anke van 't Leegmar 2129 ster

NL

http://www.hengstenhouderij-schreven.nl

396

Rik Sport

Oltman 317

Reitse 272 pref Sport

Hindrik 222

99

Edwarda 7604 ster

NL

http://www.paardensportcentrummarum.nl

397

Tsjalke

Leffert 306 pref. Sport

Doeke 287

Tsjalling 235 pref

15

Selma fan 'e Grupstal 0387 ster

NL

http://www.hhtoonen.nl

403

Wobke Sport

Fetse 349

Gajie 295

Wessel 237 pref

102

Siuwke fan Kahool 0499 ster

NL

http://www.henswoude.nl

404

Wikke Sport

Ritse 322

Gerlof 294

Ritske 202 pref

107

Annerichje T. 1167 ster

NL

http://www.hengstenhouderij-schreven.com

406

Rindert Sport

Brandus 345 Sport

Jochem 259 pref

Freark 218

22

Elske 7585 ster

NL

http://www.deterpen.nl

409

Wierd Sport

Folkert 393 Sport

Reitse 272 pref Sport

Peke 268

12

Tsjitske t 'e Polder S+P

NL

http://www.henswoude.nl

411

Beart Sport

Jasper 366 Sport

Feitse 293 pref

Dagho 247

50

Setske F S+P

NL

http://www.hhgebrvanmanen.com

412

Bente Sport

Heinse 354 Sport

Nammen 308

Jochem 259 pref

74

Lobke Y ster

NL

http://www.stalwijdewormerkwadijk.nl

415

Andries Sport

Tsjerk 328 pref Sport

Nykle 309

Lammert 260 pref

26

Gitte ster

NL

http://www.dekstationgaasterland.nl

416

Aan

Abe 346

Jurjen 303

Wessel 237 pref

44

Dieke V ster

NL

http://www.fam-bosma.nl

417

Arjen Sport

Erik 351

Nikolaas 310

Jochem 259 pref

103

Femke v. Hiddum 1142 ster

NL

www.deschooneweide.nl

419

Eibert Sport

Folkert 353 Sport

Reitse 272 pref Sport

Lammert 260 pref

44

Joyke v/h Galgendaal - Stb!

NL

www.hengstenhouderij-jellesma.com

422

Felle

Lolke 371 Sport

Gerlof 294

Tjimme 275

44

Zorinda D. S+P

NL

www.deschooneweide.nl

424

Harmen Sport

Teunis 332 Sport

Oege 267 pref

Hearke 254 pref Sport

100

Jildou ster pref

NL

http://www.hhtoonen.nl

425

Haitse Sport

Jasper 366 Sport

Rypke 321

Lute 304

115

Jeldau fane Wigeri ster

NL

http://www.denieuweheuvel.com 

426

Gjalt

Pyt 325

Lukas 324

Oepke 266

30

Magriet C. Model

NL

http://www.stalwijdewormerkwadijk.nl

427

Hinne Sport

Tsjerk 328 pref Sport

Falke 291

Hearke 254 pref Sport

25

Anke ster pref

NL

http://www.stalhouderijmeijer.com 

430

Jorn Sport

Fabe 348

Feitse 293 pref

Naen 264 pref

50

Anke R. Model

NL

http://www.stalhouderijmeijer.com

431

Loadewyk Sport

Tsjerk 328 pref Sport

Jurjen 303

Naen 264 pref

50

Marianne van de Zuiderwaard S

NL

http://www.stalhouderijmeijer.com

432

Jense Sport

Sierk 326

Leffert 306 pref Sport

Reitse 272 pref Sport

44

Sonja van het Schar ster

NL

http://www.fam-bosma.nl

433

Jisse

Jasper 366 Sport

Dirk 298 Sport

Walter 282

115

Brecht ster

NL

http://www.leppehorne.nl

434

Jerke Sport

Onne 376 Sport

Tsjerk 328 pref Sport

Oege 267 pref

74

Reina van de Wittewijk Model

NL

http://www.denieuweheuvel.com 

435

Jesse Sport

Leffert 306 pref Sport

Doeke 287

Wessel 237 pref

30

Jildau J. ster

NL

www.hengstenhouderij-jellesma.com

436

Lutger

Onne 376 Sport

Feitse 293 pref

Oepke 266

43

Maxi vom Lindenbaum ster

NL

http://www.de-holm.nl/hengsten.html

437

Maurits

Ulbert 390 Sport

Ulke 338 Sport

Jurjen 303

50

Wendy fan it Pompebled ster

NL

http://www.dekstationgaasterland.nl 

440

Maeije

Beart 411 Sport

Goffert 369

Feitse 293 pref

8

Annegjen ster

NL

http://www.stalhouderijmeijer.com 

441

Maurus

Tsjalke 397

Krist 358

Jelmer 297

27

Wytske van de Leidijk ster

NL

http://www.denieuweheuvel.com

442

Michiel

Tsjerk 328 pref Sport

Leffert 306 pref Sport

Hearke 254 pref Sport

103

Trudy fan Boalsert ster

NL

http://www.stalokkema.nl 

444

Norbert

Tsjerk 328 pref Sport

Hearke 254 pref Sport

Peke 268

25

Amalia-Annie Stb Model+Pref

NL

http://www.hhgebrvanmanen.com

445

Olgert

Ulke 338 Sport

Atse 342

Oege 267 pref

44

Sjoukje E. Stb ster

NL

http://www.stalwijdewormerkwadijk.nl

446

Sjerp

Andries 415 Sport

Pike 316

Oege 267 pref

15

Christa van Kreterenhof ster

NL

http://www.stalwijdewormerkwadijk.nl

447

Stendert

Andries 415 Sport

Piter 312

Lammert 260 pref

50

Aukje Boszorg Stb Model+Pref

NL

http://www.denieuweheuvel.com

448

Pier

Beart 411 Sport

Aiso 279

Mark 232 pref.

15

Jikke N. ster

NL

http://www.denieuweheuvel.com

449

Sake

Doaitsen 420

Rypke 321

Gaije 295

101

Teuntsje fan Snakkerstate S+P

NL

http://www.hhtoonen.nl

450

Sipke

Teade 392 Sport

Ulke 338 Sport

Leffert 306 pref Sport

50

Bauwina W.

NL

http://www.swartepaert.nl

451

Anders Sport

Adel 357

Ouke 313

Binse 241

49

Hanneke vd Hoogstraat ster

NL

http://www.swartepaert.nl

452

Reinder

Aan 416

Sierk 326

Ludse 305

128

Trynke B. ster

NL

http://www.fam-bosma.nl

453

Sjouke

Doaitsen 420

Jelte 365

Leffert 306 pref Sport

214

Wiefkje V. ster

NL

http://www.auke-couperus.com

454

Tsjalle

Mintse 384 Sport

Brandus 345 Sport

Jurjen 303

70

Welmoed fan Fjildsicht, ster

NL

http://www.staldemersken.nl

455

Take

Jakob 302 Sport

Oltman 317

Tsjalling 235 pref.

2

Iemkje ut e Reiden

NL

http://www.deterpen.nl

456

Tymon

Andries 415 Sport

Leffert 306 pref. Sport

Dirk 298 Sport

65

Helena L. ster + pref.

NL

http://www.swartepaert.nl

457

Uldrik

Dries 421 Sport

Tsjerk 328 pref. Sport

Dirk 298 Sport

12

Eeke fan 'e Vesta Hoeve ster

NL

http://www.denieuweheuvel.com

460

Tjalbert

Beart 411 Sport

Ulke 338 Sport

Melle 311 Sport

50

Grevinne fan Lutke Peinjum ster

NL

http://www.deterpen.nl 

461

Wimer

Hinne 427 sport

Heinse 354 Sport

Tjimme 275

22

Adellyke

NL

http://www.henswoude.nl

462

Wytse

Arjen 417 Sport

Oege 267 pref

Reitse 272 pref.Sport

15

Willinda K.

NL

http://stalhouderijkruis.nl

463

Wylster

Rindert 406 Sport

Rypke 321

Lute 304

115

Jeldau fane Wigeri ModelNL

NL

http://www.henswoude.nl

465

Hedser

Adel 357 Sport

Ouke 313

Tjimme 275

50

Hasjem

NL

http://www.reneboskamp.nl

466

Thorben

Iekle 382 Sport

Sape 381 Sport

Brandus 345 Sport

70

Hester fan Fjildsicht ster

NL

http://www.staldemersken.nl

467

Wolfert

Felle 422 Sport

Jacob 302 Sport

Jurjen 303

2

Fetse van de Klei

NL

http://www.denieuweheuvel.com

468

Alke

Fabe 348

Jacob 302 Sport

Herke 256

129

Wiske van 't Oost ster pref,

NL

http://www.dekstationgaasterland.nl

469

Alwin

Felle 422 Sport

Tsjerk 328 pref Sport

Oege 267 pref

10

Waldiena B,L, ster

NL

http://www.stalhouderijmeijer.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hengsten met dekvergunning:

Buiten Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

294

Gerlof

Hearke 254 pref Sport

Ulrig 204

Ritske 202 pref

83

Hendrina 6648 S

USA

 

311

Melle Sport

Frans 289

Ygram 240

Hotse 223

43

Woltje 6981 S

USA

http://www.friesianquest.com

335

Warn

Hearke 254 pref Sport

Wessel 237 pref

Lammert 260 pref

50

Mefrou 9072 S

A

http://www.friesengestuet.at

340

Anne Sport

Reitse 272 pref Sport

Jochem 259 pref

Fokke 217

50

Fimke fan de Prak

USA

http://www.friesianstallion.com

343

Anton Sport

Oege 267 pref

Tjimme 276

Ewoud 250

50

Iduna 8311 S

USA

http://www.anton343sport.com

349

Fetse

Feitse 293 pref

Djurre 284

Reitse 272 pref Sport

133

Ordina B

ZA

http://www.quantumstud.co.za

350

Fde

Jelmer 296

Hearke 254 pref Sport

Wessel 237 pref

128

Ursel

DE

www.friesenstall-marschhorst.de

351

Erik Sport

Jelmer 296

Frans 289

Ygram 240

40

Stina S 0886

USA

http://www.ironspringfarm.com

352

Wander

Barteld 292

Djurre 284

Mark 232 pref

46

Nykle S. 9179 S

USA

http://www.checkerboardfarms.com

360

Gerryt

Reitse 272 pref Sport

Doeke 287

Ritske 202 pref

70

Leidy 8505 S

USA

http://www.srfranch.com

370

Karel

Nammen 308

Reitse 272 pref Sport

Ygram 240

14

Fabiolaa 7720 SP+P

DE

http://www.friesenstall-marschhorst.de

371

Lolke Sport

Oege 267 pref

Reitse 272 pref Sport

Oepke 266

15

Zwaantje F.S. 1867

USA

http://www.lolke371.com

373

Maiko Sport

Tsjerk 328 pref Sport

Barteld 292

Tamme 276

143

Wylster S 0868

USA

Http://www.srfranch.com

378

Monte Sport

Teunis 332 Sport

Hannes 296

Mark 232 pref

115

Roos Boszorg S. 0243

USA

http://www.friesianfocus.com

380

Sibald

Sierk 326

Leffert 306 pref Sport

Oege 267 pref

5

Berlinda H. S 1956

USA

http://www.leyendekker.com

381

Sape

Fabe 348

Feitse 293 pref

Naen 264 pref

50

Olcha M 9670

USA

http://www.signaturefriesians.com

384

Mintse Sport

Leffert 306 pref Sport

Lammert 260 pref

Freark 218

25

Jieldou 8236 ster

USA

http://www.friesianconnection.com

390

Ulbert Sport

Sierk 326

Leffert 306 pref Sport

Ritske 202 pref

128

Famke D. 0929 ster

USA

http://www.ironspringfarm.com

392

Teade Sport

Anton 343 Sport

Pike 316

Ewoud 250

103

Irma van't Zuid 1463 Ster

USA

http://www.ironspringfarm.com

395

Feike

Feitse 293 pref

Naen 264 pref

Ritske 202 pref

128

Jelsje 8335 MP

USA

http://www.royalcarouselfriesians.com

413

Brend Sport

Brandus 345 Sport

Doeke 289

Tjimme 275

34

Meta van de Strubbenhof ster

USA

http://www.ironspringfarm.com

420

Doaitsen

Wander 352

Reitse 272 pref Sport

Tsjalling 235 pref

163

Wieke van Schuilenburg Model

USA

http://friesianconnection.com

421

Dries Sport

Jasper 366 Sport

Hearke 254 pref Sport

Oege 267 pref

150

Hiltsje fan Nes 1963 Model

ZA

 

423

Fridse Sport

Teunis 332 Sport

Nammen 308

Jochem 259 pref

74

Lobke Y. ster

USA

http://www.wishuponaster.com

438

Mewes

Teeuwis 389

Oege 267 pref

Leffert 306 pref Sport

82

Oekje-Vrouwkje ster

Fr

http://www.frisonline.fr

439

Meinse

Heinse 354 Sport

Dirk 298 Sport

Oege 267 pref

150

Femke fan Nes ster

USA

http://www.ironspringfarm.com

443

Tjalf Sport

Heinse 354 Sport

Tjimme 275

Hearke 254 pref Sport

227

Welmoed M. ster+ pref

RSA

http://doorndraaistud.co.za

458

Uwe

Beart 411 Sport

Bonne 341

Lute 304

35

Rimkje B.L. ster

USA

http://www.ironspringfarm.com

459

Tonjes

Anton 343 Sport

Ulke 338 Sport

Leffert 306 pref Sport

50

Tjallina W, ster Model

USA

http://kettlecreekfriesians.com

464

Wybren

Feike 395

Wicher334

Jacob 302

187

Heike ster

USA

http://northsterfriesians.com/wybren-464

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KI Lier2
K.I Centrum.
 
Dierenarts Tuypens Isolde Bloemenhof 2  - 2500 Lier
GSM: +32 (0)475 69 75 67           Voor de perfecte begeleiding en inseminatie van uw Friese merrie.
 
E-mail : isolde@hoefslag-lier.be
 
Meer nieuws op : KI - Centrum Lier